Over ons

Afvoer

Wat is een warmtecoöperatie?

Een warmtecoöperatie is een ondernemingsvorm die zich bezighoudt met inkoop en verkoop van energie. De warmtecoöperatie Warmwolde U.A. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88166244 en is BTW plichtig.

Hoe is een warmtecoöperatie georganiseerd?

Qua organisatie lijkt een coöperatie op een vereniging. Er is een bestuur en er zijn leden. In het bestuur hebben nu zitting:

 

  • Peter Rutgers, voorzitter
  • Leonie Venema, secretaris
  • Henk Hoiting, penningmeester
  • Carlos de Boer, algemeen bestuurslid

 

  • Michiel Mulder, projectleider Aardgasvrij Zuidwolde en verantwoordelijk voor de communicatie van Warmwolde (niet officieel bestuurslid, maar ondersteunt de coöperatie actief en is aangesteld door de gemeente Het Hogeland).

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, heeft de dagelijkse leiding en bewaakt de voortgang van het nog te realiseren Warmtenet en alle toekomstige projecten die daar mee te maken hebben. Het bestuur houdt de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Op de Algemene Ledenvergadering ALV kunnen leden meepraten over het beleid van het bestuur en daar richting aan geven. Uiteindelijk hebben de leden het laatste woord in de besluitvorming. De werking van de organisatie is vastgelegd bij de notaris in de statuten. De statuten van de coöperatie kunt u vinden op de website www.warmwolde.nl.

 

Een reglement is er nog niet. Als er een reglement komt zal deze vastgesteld worden in de Algemene Ledenvergadering ALV.

 

Wat betekent U.A. achter de naam?

U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden of oud-leden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden door de coöperatie voorgenomen besluiten of bij financiële problemen.

Zie artikel 10 van de statuten.

Wat verwacht het bestuur van een lid?

Van leden verwachten we dat ze positief of positief kritisch zijn ten aanzien van het te realiseren warmtenet en dat zij de noodzaak zien dat Zuidwolde graag aardgasvrij wil zijn. We verwachten van leden dat ze onze Algemene Ledenvergadering bezoeken en samen met ons een bijdrage willen leveren aan het realiseren van een warmtenet in Zuidwolde. Je steunt daarmee het werk dat de coöperatie uitvoert voor het hele dorp. Je kunt ook actief worden – graag zelfs! – maar het hoeft uiteraard niet! Verder verwachten we van leden dat ze helpen om de plannen van Warmwolde uit te leggen aan iedereen in Zuidwolde die nog geen lid is.

Wat kan je verwachten als lid?

Als lid wordt je heel direct betrokken bij de plannen voor het aan te leggen warmtenet. Je mag meepraten en besluiten nemen over keuzes voor de warmtebronnen die benodigd zijn voor het dorp. Genomen besluiten zullen bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het warmtenet van het dorp Zuidwolde. Lid zijn van Warmtecoöperatie betekent meedoen met de realisatie van het warmtenet waar het lid voordeel uit kan halen op het gebied van duurzaamheid.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap zal voorlopig gratis zijn. We willen namelijk dat iedereen in Zuidwolde mee kan praten en bepalen bij de keuzes van de coöperatie. Dit betekent dat er geen financiële drempels moeten zijn om mee te kunnen doen. Uiteindelijk kan er later altijd hier van worden afgeweken maar de fase waarin Warmwolde nu zit is dit niet nodig. De kosten van de cooperatie zullen voorlopig worden vergoed uit de rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

 

De bestuurders van de warmtecoöperatie ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten. Wel wordt de projectleider Aardgasvrij Zuidwolde betaald. Hij wordt betaald uit de verkregen overheidssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

Kan je als bedrijf of organisatie lid worden?

Ja, ook bedrijven en organisaties ( stichtingen en verenigingen) kunnen lid worden. Neem hiervoor contact op met het bestuur van de warmtecoöperatie voor een afwijkend inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier dient ingevuld te worden wie namens het bedrijf of organisatie de vertegenwoordiger is op de ALV.

Hoe kan ik lid worden?

Vul het online aanmeldformulier in.

Heeft u vragen voordat u zich wil inschrijven? Per email kunt u zich wenden tot

info@warmwolde.nl